Wie zijn we en wat is ons doel?


Stichting Ontmoeting Nistelrode – Malra is opgericht op 17 september2009 en deze stichting heeft in haar statuten als doel vermeld:
- het realiseren van projecten in de Molukken/ Indonesië of andere ontwikkelingslanden in
het algemeen en in Kai en Tanimbar in het bijzonder
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 
In grote delen van Indonesië heerst nog steeds flinke armoede en is er een ernstig tekort aan basisvoorzieningen in vrijwel alle sectoren. Zeker op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs zijn deze opmerkelijk, maar ook op het gebied van sociaal- maatschappelijk en cultureel welzijn. Gelukkig zijn er buitenlandse ontwikkelingssamenwerkings-organisaties, die daar hulp bieden en meestal via partnerorganisaties in Indonesië. Helaas is het meestal dat deze zich concentreren op de grotere en meer bevolkte eilandengroepen; daar is veel werk te verrichten, dat men niet toekomt aan het bieden van bv. humanitaire hulp aan de kleinere- en meer afgelegen eilandengroepen als de Kai- en Tanimbareilanden en blijft deze noodzakelijke hulp dan ook uit.

Ook hierbij is voor ons in ruime zin van belang om rekening te houden met de millenium-doelstellingen; deze zijn als volgt:
1. Bestrijding van honger en extreme armoede
2. Basisonderwijs voor iedereen
3. Gendergelijkwaardigheid stimuleren en positie van de  
vrouw versterken
4. Kindersterfte reduceren
5. Moedersterfte terugdringen
6. HIV/Aids, malaria en andere ziektes bestrijden
7. Duurzame ontwikkeling garanderen


In enge zin willen we het volgende zeker bewerkstelligen:
  • Bijdrage leveren aan een maatschappelijk- en cultureel welzijn van de eilandbewoners van de Kai- en Tanimbareilanden in de Molukken, ten behoeve van opbouw op zoveel mogelijke terreinen van deze eilandengroepen en
  • Bewustwording bevorderen van zowel de Molukse gemeenschap in Nederland, als de Nederlandse bevolking in het algemeen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking in het algemeen en die aan de Molukken in het bijzonder.


Doelstellingen op termijn


Op korte- en middellange termijn zijn de doelstellingen als volgt aan te geven:


·    het ondersteunen van kleinschalige projecten van de lokale bevolking die gericht zijn op zelfwerkzaamheid en mede daardoor ook de zelfredzaamheid, ter versterking van haar leefbare positie

·   initiatieven ondersteunen van de lokale bevolking in kampungs/regio/eilandengroep bij het ontwikkelen en bevorderen van o.a. gezondheidszorg, (drink) waterprojecten, (basis)onderwijs en educatie

·   initiatieven ondersteunen van de lokale bevolking in kampungs/regio/eilandengroep om de sociale- en culturele structuur te versterken; hierbij wordt ook sterk de aandacht gevestigd op de (economische ontwikkeling en) positie van de vrouw

·   het ondersteunen van initiatieven van de lokale bevolking in kampungs/regio/eilandengroep op het gebied van het behoud van natuurlijke evenwicht in de eigen leefomgeving. 

Projecten


Kleinschalige projecten om de leefsituatie van de eilandbewoners op de Kai- en Tanimbareilanden te verbeteren (en het liefst blijvend), worden door Stichting Ontmoeting Nistelrode – Malra gestimuleerd. Hierbij is van belang dat de zelfwerkzaamheid en eigen initiatief van de lokale bevolking centraal wordt gesteld en dat zij op den duur de hulp van buitenaf ook niet meer nodig heeft.

 

Stichting Ontmoeting Nistelrode –Malra verleent hulp in de vorm van het zelf uitvoeren van vanuit Nederland gesponsorde- of gefinancierde kleinschalige projecten op de locatie van de hulpvraag; dit gaat veelal in samenwerking met onze counterpart ‘KSU ELOMEL’ op klein-Kai.  Project-aanvragen vanuit dorpsgemeenschappen en/of dorpsbesturen die worden aangeleverd bij onze counterpart KSU ELOMEL of bij Stichting Ontmoeting Nistelrode – Malra worden door ons in behandeling genomen.

Leden van Stichting Ontmoeting Nistelrode – Malra en de counterpart hebben ervaring opgedaan in projectuitvoering aan:

·   schoon drinkwatervoorziening voor een weeshuis te Langgur

·   schoon drinkwatervoorziening voor kampung Lamdesar-Timur  op Tanimbar

·   warm watervoorziening voor ziekenhuizen op klein- en groot Kai

·   bouwbegeleiding en –uitvoering van bouwwerken en gebouwen op klein Kai

 

Op het programma staan de volgende projecten:

·   Bouwbegeleiding en –uitvoering van een Rumah Adat te Letvuan op klein-Kai

·   Ontwikkelen van zelfredzaamheid  eilandbewoners in bestuurlijke structuren en vergroting van kansen op economische ontwikkeling (zich organiseren, oprichten kleine coöperaties, zeewierproject Agar-agar)

·   Opzetten van kinderopvang/ buitenschoolse studiemogelijkheid voor kinderen van gezinnen die actief participeren in het zeewierteelt-project

·   Clubhuis/naaiatelier voor vrouwen

 

In het voortraject heeft Stichting Ontmoeting Nistelrode – Malra haalbaarheids- en beginnende trajectonderzoek laten uitvoeren in samenwerking met KSU ELOMEL in verschillende sectoren als onderwijs / gezondheidszorg / landbouw / zeewierteelt. Op verschillende lokaties zijn gesprekken gevoerd en interviews afgenomen en bij onderwijsgevenden/dorpsbesturen/kerkelijke organisaties en lokale gemeenschappen zijn deze onderwerpen ter sprake gekomen, de nodige adviezen ingewonnen en oplossingen aangedragen.


Gezondheidszorg:

Naast de reguliere- bestaande ziekenhuizen op de Kai- en Tanimbareilanden is er grote behoefte aan een deskundig-, goed begeleide- en goed functionerende gezondheidscentrum op beide eilandengroepen, waarbij nodige aandacht wordt gelegd op:

- gedegen gezondheidsonderzoek en –voorlichting

- opvang gehandicapten

- opvang bejaarden

- therapie en revalidatie van zieken

- sport en recreatie tbv. revalidatie

- kraamkliniek

 

Onderwijs:

Duidelijk is dat er nogal veel schort aan gebouwen/inventaris/schoolmiddelen bij veel schoolgemeenschappen in de kampungs en middelgrote dorpen. Meestal zijn daar de lagere scholen en scholen voor middelbaar onderwijs als SMP/SMA; maar deze zijn uiterst ‘primitief’ geoutilleerd.

Stichting Ontmoeting Nistelrode – Malra heeft in samenwerking met de lagere scholen en de lokale bevolking van Nistelrode akties gevoerd en heel wat schoolspullen ingezameld. Deze zijn dankzij een financiële bijdrage van gemeente Bernheze voor het containervervoer vanuit Rotterdam op Tual aangekomen en zijn door leden van Stichting Ontmoeting Nistelrode – Malra en KSU ELOMEL aan leerlingen overhandigd op de lagere scholen van Letvuan/Ohoïra/Lamdesar-Timur en aan de kinderen van het weeshuis te Langgur.

Plannen zijn in ontwikkeling om gemotiveerde financieringssteun te vinden voor het verbeteren van o.a gebouwen / inventaris / leermiddelen en lesmethoden.

 

Landbouw en zeewierteelt:

-Landbouw op de Kai- en Tanimbareilanden heeft een grote behoefte aan beleidsmatige aanpak op het gebied van vruchtbaar houden van landbouwgrond (bemesting) , aanplanting, diversiteit in gewassen, oogstmethoden, verkoop van landbouwprodukten en logistiek. Dit kan alleen worden bevorderd en geïntensiveerd door het opzetten en optimaliseren van goed opgezette en intensief begeleide landbouwprojecten. De te verwachten winst zal o.a. als inkomen dienen voor de boeren, als investering voor andere (landbouw-)projecten.

Plannen zijn in ontwikkeling om financieringssteun te vinden voor het opzetten van landbouwprojecten.

-KSU ELOMEL  heeft de zeewierteelt ontwikkeld in de kampungs Letvuan en Sathean. Er is een start gemaakt bij lokale banken om een soort startsubsidie in de vorm van kleine kredieten te verlenen aan kleine georganiseerde coöperaties. De verwachting is dat hier een positieve economische vooruitgang kan worden ingezet, mits goed

ontwikkeld en begeleid. Ook hiervoor zijn plannen in ontwikkeling om deze ontwikkeling zoveel mogelijk positief te beïnvloeden.
 

Donatie:


Stichting Ontmoeting Nistelrode – Malra staat open voor goede ideeën en voorstellen op het gebied van:

- vrijwilligerswerk (bij projectopzet en –uitvoering hier in Nederland als daar op de Kai- en Tanimbareilanden)

- geldinzameling bij manifestaties/sponsorloop/ collectes

- zoeken van sponsoren/financierders/subsidieerders.

 

Ook kunt u ons vanzelfsprekend ook financieel steunen in de vorm van:

- sponsoring

- donateur

 

 

 

 

 

 

Bestuur Stichting Ontmoeting Nistelrode - Malra:

 

Voorzitter

Rika Roemloes

raineldis@live.nl

 

Penningmeester

Esther van den Bogaart

esther@vandenbogaart.com

 

Secretariaat

Stichting Ontmoeting Nistelrode – Malra

Van Binsbergenstraat 4

5388 AL Nistelrode

refwutua@hotmail.com

 

Rabo rekening nr 152652698

KvK den Bosch nr. 17262441